Regeling VERNOF erkenning laboratoria

De VERNOF voorwaarden 2014 voor koeken, schilfers, schroot en meel bieden de koper de mogelijkheid zich jegens de verkoper te beroepen op kwaliteitsvergoeding als die claim gebaseerd is op analyse bij een door VERNOF erkend laboratorium.

Laboratoria komen voor VERNOF-erkenning in aanmerking indien zij:

1. Commercieel en onafhankelijk zijn.

2. In de meest recente Trilogy Europe (voorheen Ducares)-ringtest op de Weende analyse op voedermiddelen of diervoeders voor alle betreffende parameters (absolute) z-waardes scoren kleiner of gelijk aan 3, met de in de bijlage vermelde analysemethoden, waarbij voor de bepaling van het vetgehalte Methode B (zure hydrolyse) geldt.

3. Gecertificeerd zijn volgens de ISO-norm 17025.

Laboratoria komen voor continuering van erkenning in aanmerking middels dezelfde voorwaarden als hierboven genoemd; een z-waarde groter 3 is toegestaan mits de keer daarop op de betreffende parameter (absolute) z-waarden lager dan of gelijk aan 3 gescoord worden.

Laboratoria die eerder hun erkenning verloren hebben, komen voor hernieuwde erkenning in aanmerking als zij in de twee meeste recente Trilogy Europe (voorheen Ducares)-ringtesten op de Weende analyse op een voedermiddel of diervoeder op alle betreffende parameters (absolute) z-waarden scoren lager of gelijk aan 3.

Laboratoria sturen binnen twee maanden na het verschijnen van het Trilogy Europe (voorheen Ducares)-rapport de volgende informatie naar het secretariaat, adres als vermeld op deze pagina:

1. Ringtestresultaten

2. Deelnemingsnummer

3. Een opgave van de gebruikte analysemethodes

4. Een bewijs van certificatie volgens de ISO-norm 17025 voor de onderhavige analysemethoden.

VERNOF stelt aan de laboratoria per email een Excel-bestand ter beschikking. De laboratoria dienen de gevraagde informatie aan dit bestand toe te voegen en het vervolgens aan VERNOF te retourneren.

Op verzoek kan VERNOF laboratoria erkennen die meedoen aan andere ringtesten dan die van Trilogy Europe (voorheen Ducares), als die andere ringtesten als gelijkwaardig aan deze laatste worden beschouwd.

Laboratoria ontvangen binnen zes weken na ontvangst van hun verzoek schriftelijk uitsluitstel van VERNOF.

Laboratoria die niet binnen de bovengenoemde twee maanden hun ringtestresultaten aan VERNOF hebben laten weten, geven daarmee aan geen belangstelling meer te hebben voor die erkenning. VERNOF heeft het recht de erkenning van deze laboratoria te discontinueren. VERNOF zal hun dat schriftelijk meedelen.

Het laboratorium verleent VERNOF het recht bovenstaande opgaves (z-waardes, gebruikte analysemethoden, ISO-certificaat) ten kantore van het laboratorium in de administratie van het laboratorium te controleren.

BIJLAGE bij de VERNOF regeling erkenning laboratoria ten aanzien van te gebruiken analysemethoden

FAQ items aan het laden...